Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2009

Αποδυνάμωση του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Το υπουργείο Ανάπτυξης αποφάσισε την απομάκρυνση τριών ερευνητικών ινστιτούτων του Ε.Ι.Ε. (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών). Πρόκειται για το Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών & Βιοτεχνολογίας, Θεωρητικής & Φυσικής Χημείας, Οργανικής & Φαρμακευτικής Χημείας και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Η απόφαση αυτή πάρθηκε χωρίς επιστημονική αιτιολόγηση και οικονομοτεχνική μελέτη. Το διοικητικό συμβούλιο έχει προχωρήσει στη συγκέντρωση υπογραφών μέσω της ιστοσελίδας του http://www.eie.gr/index.html , όπου ο καθένας μπορεί να συμπληρώσει τη σχετική φόρμα και να υποστηρίξει το Ίδρυμα.

Tο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) είναι νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το ΕΙΕ ιδρύθηκε το Οκτώβριο του 1958 και απαρτίζεται από έξι Ερευνητικά Ινστιτούτα, τρία στην περιοχή των Ανθρωπιστικών Επιστημών, το Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών (ΙΒΕ), το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών (ΙΝΕ), το Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Aρχαιότητος (ΙΕΡΑ) και τρία στην περιοχή των Θετικών Επιστημών, το Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών & Βιοτεχνολογίας (ΙΒΕΒ), το Ινστιτούτο Θεωρητικής & Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ), το Ινστιτούτο Οργανικής & Φαρμακευτικής Χημείας (ΙΟΦΧ), καθώς και από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), την Υπηρεσία Υποστήριξης και το Γραφείο Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων.Αποστολή του ΕΙΕ είναι η διεξαγωγή πολυ-επιστημονικής έρευνας στους τομείς των ανθρωπιστικών και θετικών επιστημών.Το ΕΚΤ παρέχει εθνικές υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης και υποστήριξης σε θέματα έρευνας, επιστήμης και τεχνολογίας με διεθνή εμβέλεια.
Η Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας παρέχει μοναδικές υπηρεσίες στο σύνολο της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας. (από την ιστοσελίδα του Ε.Ι.Ε)


Δεν υπάρχουν σχόλια: