Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2011

Αναβάθμιση και διερεύνηση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής (EYE/ΓΓΙΦ)με Α.Π.1881/18.10.2011 (ΑΔΑ:45Ο9Ν-Μ9Η) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 1η Νοεμβρίου 2011, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Υποστήριξη των διευρυμένων υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας των Φύλων» της Πράξης «Αναβάθμιση και διερεύνηση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ» της κατηγορίας πράξης 3.1.4. του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» (Κωδικός ΟΠΣ 302157).
Για το κείμενο της προκήρυξης πατήστε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: