Τρίτη, 2 Ιουνίου 2015

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ

 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 15 Ιουνίου 2015
Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προσφέρει δύο υποτροφίες για τις βιβλιοθήκες της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών (Blegen και Γεννάδειο) σε νέους βιβλιοθηκονόμους για να αναπτύξουν τις καταλογογραφικές τους δεξιότητες βοηθώντας τη βιβλιοθηκονομική ομάδα της Αμερικανικής Σχολής στη δημιουργία ηλεκτρονικών εγγραφών τεκμηρίων για κάθε τόμο της συλλογής των σπάνιων βιβλίων, στη διόρθωση βιβλιογραφικών εγγραφών του ηλεκτρονικού καταλόγου AMBROSIA και στη δημιουργία εγγραφών τεκμηρίων για όλους τους τόμους πολύτομων εκδόσεων και αρχείων (π.χ. εγκυκλοπαίδειες, περιοδικές εκδόσεις και αρχειακές συλλογές).
Κριτήρια επιλογής: Απόφοιτοι Σχολών Βιβλιοθηκονομίας με εμπειρία στην καταλογογράφηση και γνώση προτύπων Marc 21 ή και Unimarc. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν καλές γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοικείωση με συστήματα διαχείρισης βιβλιοθηκών (κατά προτίμηση Aleph της Ex Libris), όπως και άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
Διάρκεια: 12 μήνες, έναρξη 1 Ιουλίου 2015.
Όροι υποτροφίας: Η κάθε υποτροφία ανέρχεται στο ποσό των €12.000 για 12 μήνες. Οι υπότροφοι θα εργαστούν υπό την επίβλεψη των βιβλιοθηκονόμων της Αμερικανικής Σχολής. Στο τέλος της υποτροφίας θα πρέπει να υποβληθεί γραπτός απολογισμός εργασιών.
Αίτηση: Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν επιστολή ενδιαφέροντος, βιογραφικό σημείωμα και δύο συστατικές επιστολές στην ηλεκτρονική διεύθυνση:Latsis_Library_fellowship@ascsa.edu.gr μέχρι τις 15 Ιουνίου 2015.
Οι υποτροφίες θα ανακοινωθούν στις 25 Ιουνίου 2015.
Η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα δεν κάνει διακρίσεις με βάση τη φυλή, το χρώμα, την ηλικία, το φύλο, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, το γενετήσιο προσανατολισμό ή την αναπηρία.

Πηγή: ΕΕΒΕΠ

Δεν υπάρχουν σχόλια: