Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Σερρών ανακοινώνει ότι ύστερα από τις αριθμ. 124/18/16-11-2011 και 158/21/21-12-2011, αποφάσεις της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών, θα συνάψει σύμβαση έργου με εξειδικευμένους επιστημονικούς συνεργάτες, συνολικού αριθμού δύο ( 2) ατόμων στο πλαίσιο του Υποέργου με τίτλο «Υπηρεσία Προστιθέμενης Αξίας για τη Βιβλιοθήκη» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Σερρών  με (MIS 304281), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4Γ περιπτ. β του αρθ.7 της ΚΥΑ 679/1996 και της παρ.23 του αρθ.2 του Ν.2621/98 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ.2 του αρθ.14 του Ν.3369/2005.

 Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και το πλήρες κείμενο της προκήρυξης θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του ΤΕΙ Σερρών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: