Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2009

Πρόσληψη προσωπικού στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Πατρών (Επαναπροκήρυξη)

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ που εδρεύει στην Πάτρα ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων προς κάλυψη των εποχικών ή παροδικών αναγκών της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, Πανεπιστημιούπολη -Πάτρα Τ.Κ. 26500 και ειδικότερα στο Κεντρικό Πρωτόκολλο στο κτίριο Α΄, τηλέφωνο 261099.66.63 & 261096.90.74 εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της ανακοίνωσης (9/11/2009) στις τοπικές εφημερίδες, ήτοι από 10/11/2009 έως και 19/11/2009.

Έντυπο αίτησης διατίθεται στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (http://www.asep.gr/)
Επισυνάπτεται η περίληψη της προκήρυξης, η δημοσίευση προς τις τοπικές εφημερίδες και το πλήρες κείμενο της προκήρυξης στον ΑΣΕΠ.

Πηγή: Πανεπιστήμιο Πατρών 

Δεν υπάρχουν σχόλια: